دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : پریسا   عبداللهی

پست الکترونیکی : abdollahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Yokohama City University

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

پریسا عبداللهی

پریسا عبداللهی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^